אבּדמ
EbedŪm - Dienaars
Met dank aan God drie-enig
vir al die seŽninge wat Hy so
mildelik en onverdiend
op ons uitstort!
Terug na
tuisblad
Kontak
אבּדמ

Die webplaas wat
hierdie werwe
moontlik maak

Huweliksvoorbereiding en huweliksbevestiging

As jy beplan om D.V. binnekort, jou in die huwelik te verbind, is jy op die regte plek. Stof en van sy kollegas is geregistreerde huweliksbevestigers en sal die pad saam met jou stap. Die inligting hieronder, het ten doel om jou toe te lig oor vele aspekte van die huwelik waarmee jy onbekend mag wees. Met hierdie kennis tot jou beskikking, behoort jou huweliksbevestiging soomloos te kan verloop. Kuier saam, en maak gerus kontak as jy meer wil weet, of die eerste stap wil neem tot die bevestiging van jou huwelik.


Werfnavigasie
Die aard van
die huwelik
Konsultasie
met familie
Geestelike voorbereiding Administratiewe voorbereiding Huweliks
bedelings
Geestelike bevestiging Administratiewe bevestiging Nasorg aan
die bruidspaar
Voorbereidings
-vorm
Voorbereidings
-vorm in engels
Gaan jou huwelikstatus na Seremoniele
huweliksregster
Wil jy in
engels trou?
Gesels met
אבּדמ
Terug na
tuisblad

Die aard van die huwelik

Die huwelik is eerstens 'n instelling van God-drie enig self. Hy het in die tuin van Eden, die eerste huwelik self bevestig. So het Hy self die voorbeeld gestel van hoe huwelike gebind behoort te word.

Die huwelik is die samevoeging van een man en een vrou, wat dan die eenheid tussen Jesus Christus en Sy kerk ook verteenwoordig.
Ooreenkomstig die Woord se voorskrifte in ondermeer die onderstaande tekste, sowel as die bepalings van die FCCA se skrifgetroue grondwet, sal geen huwelik van homoseksuele- of veelvuldige aard, deur enige van FCCA se huweliksbevestigers bevestig word nie

Genesis 19:5 Levitikus 18:22 Levitikus 20:13
Deuterenomium 23:17 Rigters 19:22 1 Konings 14:24
1 Konings 15:12 1 Konings 22:46 2 Konings 23:7
Romeine 1:26-27 1 KorinthiŽrs 6:9 1 Timotheus 1:9:10

Mettertyd het die die mens owerhede begin skep om dit wat Vader self begin het, te administreer. Een van die dinge wat hulle begin administreer het, was die staatkundige dokumentasie van huwelike. Dit moet duidelik gestel word dat hierdie stap nie die huwelik ontneem van sy Goddelike oorsprong nie. Die huwelik is en bly steeds eerstens 'n simbool van die samebinding van Skepper en skepsel. Daarom, moet die huwelik eerstens as instelling van Homself, geŽer word.

In vandag se samelewing word die staatkundige dokumentasie van 'n huwelik as norm gestel, veral met die oog op besigheidsbelange. Alhoewel opsioneel, is dit tog 'n goeie manier om sekere materiŽle sake makliker te maak tussen huwelikspare en in gesinne. Die gemeenskap het ook reeds so gewoond geraak daaraan dat 'n huwelik staatkundig gedokumenteer word, dat die wat dit nie nie doen nie, dikwels gestigmatiseer word.

Daarom dan hierdie kort inligtingstuk oor hoe om te werk te gaan om 'n Godgegewe huwelik, ook staatkundig korrek gedokumenteer te kry.

Om 'n huwelik staatkundig te wettig, moet 'n gelisensiŽerde huweliksbevestiger 'n register voltooi na die verifikasie van die bruidspaar se dokumentasie. Daardie register moet tydens die huweliksbevestiging in die teenwoordigheid van die bruidegom, die bruid, en beide getuies onderteken word. Daarna, lei die bevestiger 'n voorgeskrewe prosedure, en hanteer daarna die registrasie van die huwelik op die staatsrekords.

Terug na
indeks
Terug
boontoe
Terug na
tuisblad


Konsultasie met die familie

Dikwels gebeur dit dat daar aan een of beide kante van die bruidspaar se familie, persone is wat onseker is oor die wenslikheid van die voorgenome huwelik, of ter wille van eie gemoedsrus, graag meer wil weet oor enige van die vele aspekte van die voorgenome huwelik. Omdat dit te verstane is dat famikie omgee vir die welstand van hulle naastes, is dit bemoedigend as hulle die vrymoedigheid neem om hierdie onsekerhede, met die bruidspaar en die bevestiger te deel. 'n Huweliksbevestiging, impliseer immers dat die familie, ook 'n familielid bykry. Daarom is dit belangrik om met vooraf-gesprek, alles wat moontlik is, te doen, sodat die dag van die huweliksbevestiging, daar ware harmonie is en dat elke seŽn wat op daardie dag uitgespreek word, opreg bedoel sal wees.

Daarom is אבּדמ se medewerkers beskikbaar om hierdie samesprekings te fasiliteer met die oog op die verkryging van volkome gemoedrus vir alle partye betrokke.

Terug na
indeks
Terug
boontoe
Terug na
tuisblad


Die geestelike voorbereiding vir jou huwelik

Die huwelik is eerstens 'n instelling van Vader self. Hyself het kort na die skepping, in die tuin van Eden 'n maat vir Adam geskep wat by hom sou pas. So ook is hierdie huwelik omskryf as die simbool van die verhouding tussen Vader en die mens. In die Nuwe Testament is hierdie definisie weer omskryf en bevestig, deurdat Jesus Christus na die wedergeborenes verwys het, as Sy bruid.

Om dus lukraak elke paar wat in die eg verbind wil word, bloot administratief te verbind en dan soos broer Pontuis, ons hande in onskuld te was, is uiters onverantwoordelik. Die plig om deeglike geestelike begeleiding en verifikasie van die geestelike staat van die voornemende eggenote, sowel as die ware motief vir hulle huwelik te verifieŽr, rus op elke huweliksbevestiger. As hy dit nie doen nie, sal hyself voor Vader moet verantwoording doen. Selfs al sou die administratiewe wet hom toelaat om lukraak huwelike staatkundig te registreer, berus die Godgewe plig op hom om die huwelik te eer, soos wat dit bedoel is en ingestel is.

Daarom is dit noodsaaklik dat die voornemende egpaar, 'n keer of meer in geestelike konsultasie met hulle huweliksbevestiger gaan sodat hulle en die bevestiger gemoedrus mag hÍ oor die voortgaan met die huweliksbevestiging.

Terug na
indeks
Terug
boontoe
Terug na
tuisblad


Die administratiewe voorbereiding vir jou huwelik

Soos in die inleiding gemeld, het die mensdom mettertyd staatkundige strukture geskep waarbinne verskeie sake gešdminitreer is. Huwelike, is een van hierdie sake. Staatkundige en fiskale instellings wat bemoei is met sake van egpare, het ook mettertyd administratiewe dokumentasie vereis ten opsigte van 'n huwelik voordat hulle bepaalde transakies sou deurvoer. Die registrasie van 'n huwelik by die staat, skep dus die nodige administartiewe grondslag, waarop 'n bruidspaar se toekomstige sekulÍre transaksies, geskoei kan wees. Dit maak ook sake makliker tydens die registrasie van die geboorte van kinders, die verkryging van werkspermitte in bepaalde lande en die administrasie van oorgrens-reisreŽlings ten opsigte van minderjarige kinders.

Op die vooraf-inligtingsvorm wat volledig deur die voornemende egpaar voltooi en aan die bevestiger gefaks moet word, is ook 'n volledige aftiklysie van alle dokumentasie, sowel as die hoeveelheid afskrifte van elk, wat benodig word om die proses aan die gang te kry.

אבּדמ se medewerkers, is geregistreer om ook die staatkundige voorbereiding van 'n huwelik te hanteer, en die nodige reeds voor die huweliksdatum in plek te kry, sodat daar die minimum administratiewe vertraging op die bruidspaar se groot dag is. Hierdie diens behels die verifikasie van die voormemende bruidspaar se en die getuies se dokumentasie, die bruidspaar se huidige huwelikstatus, die monitering van die getuies se bevoegdheid om as getuie te mag optree, die nagaan van enige dokumentasie ten opsigte van vorige huwelike sowel as die voorhuwelikse kontrakte ten opsigte van die voorgenome huwelik.

Terug na
indeks
Terug
boontoe
Terug na
tuisblad


Huweliksbedelings

Die Wet op Huweliksgoederebedeling no 88 van 1984 gun die voornemende bruidspaar die volgende drie opsies ten opsigte van hulle staatkundige huweliksbevestiging:

1:

Huwelik binne gemeenskap van goedere: Alle aardse besittings word by huweliksbevestiging, gemeenskaplike eiendom. Beide partye moet instem tot bepaalde transakies. Dit wat besit word, en dit wat geskuld word, is beide partye se verantwoordelikheid. Vir hierdie bedeling, is geen voorhuwelikse kontrak nodig nie.

2:

Huwelik buite gemeenskap van goedere met die aanwasbedeling: In hierdie bedeling bly alle eiendom wat voor die huweliksbevestiging aan die egpaar individueel behoort het, steeds die individu se eiendom sonder deling. Alle eiendom wat na die huweliksbevestiging aangeskaf word, is egter gemeenskaplike eiendom.

3:

Huwelik buite gemeenskap van goedere sonder van die aanwasbedeling: In hierdie bedeling bly alle eiendom wat voor die huweliksbevestiging aan die egpaar individueel behoort het, steeds die individu se eiendom sonder deling. Alle eiendom wat na die huweliksbevestiging aangeskaf word, bly ook elke huweliksgenoot se ongedeelde eiendom.

Regskenners wat jou kan bystaan met die opstel van 'n betroubare voorhuwelikse kontrak is die volgende:
Tiaan en Tania Rothmann:
Tel: 0124600220
Tintingers Prokureurs:
Tel: 0123467275
Voorhuwelikse kontrakte opgestel deur die volgende praktyke, word nie aanvaar nie: - JVR prokureurs, Groenewald Prokureurs en Mario Coetzee Prokureurs

Terug na
indeks
Terug
boontoe
Terug na
tuisblad


Jou geestelike huweliksbevestiging

Op die dag van jou huweliksbevestiging is dit nie net die bruidspaar wat in afwagting is nie. Ook Vader is opgewonde omdat twee van Sy skepsels, hulself bind in 'n instelling wat getuig van Jesus Chrsistus se verhouding met Sy aardse bruid. Daarom moet hierdie dag ook in elkeen van hulle se gemoed, hiedie oortuiging dra.

Dit is derhalwe die voorreg van אבּדמ se medewerkers, om op hierdie dag, na al die voorbereidings en verikasies wat reeds afgehandel is, hierdie samevoeging van een man met een vrou, voor Vader self te bevestig en 'n bedoelde seŽn oor die bruidspaar te spreek.

אבּדמ se medewerkers kies nie net lukraak 'n teks en rammel iets daaroor op 'n huweliksbevestiging af nie. Hulle vra die Heilige Gees om leiding, en handel dan ooreenkomstig die leiding wat hy ontvang. Sodoende kan die egpaar weet, dat hierdie huwelik deeglik gebind is, voor Vader self.

Om te deel in die vreugde van nog 'n gehoorsame paar wat Vader se wil in hulle verhouding inbring, en instrumenteel te mag wees daarin, is altyd 'n voorreg.

Terug na
indeks
Terug
boontoe
Terug na
tuisblad


Jou administratiewe huweliksbevestiging

Na die Geestelike huweliksbevestiging, word op die funksie, ook die staatkundige hanteer soos voorgeskryf deur wet 25 van 1961. Die bevestiger vra die voorgeskrewe vrae aan die publiek, sowel as aan die bruidspaar. Indien die publiek nie 'n wettige beswaar kan inbring nie, en die bruidegom en bruid se antwoorde positief is, sien hy toe dat die bruidegom, die bruid en die onderskeie getuies, op die regte plekke teken in mekaar se teenwoordigheid, die vingerafdrukke word geneem en die foto's word aangebring op die register. Gewoonlik gaan dien hy dan die huwelik in op die eerste besigheidsdag na die bevestiging, waar 'n interne amptenaar toesien dat dit op die staatkundige stelsel vas gelÍ word.

Tydens die huweliksbevestiging, voorsien die bevestiger die egpaar van 'n handgeskrewe huweliksertifikaat. Hierdie sertifikaat is dadelik geldig vir enige toepaslike gebruik deur die egpaar. Alhoewel daar fiskale instansies wat soms nie die handgeskrewe sertifikaat wil aanvaar nie, is dit bloot hulle interne voorkeur en is die handgeskrewe net so geldig. Dit het ook nie 'n vervaldatum nie. Die bevestiger laat weet die egpaar die oomblik as hy bevestiging gekry het dat die huwelik op die staatsnetwerk vasgelÍ is, sodat hulle self die gedrukte sertifikaat kan gaan afhaal by hulle naaste kantoor van die Departement van Binnelandse sake. Weens sekuriteitsredes moet een van die eggenotes, self die sertifikaat afhaal en word die bevestiger nie meer soos vroeŽr, toegelaat om dit in ontvangs te neem nie.

Terug na
indeks
Terug
boontoe
Terug na
tuisblad


Nasorg aan die bruidspaar

Waarom is nasorg nodig vir 'n huwelik? Die paar het tog alles wat pla vooraf uitgesorteer voordat hulle die knoop deurgehaak het. Wat kan nou tog nog meer nodig wees? Ons is almal egter feilbare mense. Die realiteit van hierdie huwelik wat op beide geestelike en wetlike vlak nou in plek is, begin insink. Die besef dat die paar nou ook gedokumenteer is as 'n span wat die lewens-uitdagings saam moet aanpak, begin deurskemer. Onsekerhede en selfs konflik oor van hierdie dinge, manifesteer soms. Dit mag nie toegelaat word om die huwelik se fondament te laat wankel nie, en daarom is אבּדמ se medewerkers altyd beskikbaar om ook die hantering van hierdie klein jakkalsies te fasiliteer, voordat hulle groot jakkalse word wat poog om die huwelik te ondermyn.

Terug na
indeks
Terug
boontoe
Terug na
tuisblad